Píše Tibor Ujlacký: Cesta k čistej a zelenej Nitre? Kvalitná údržba a postih znečistovateľov

štvrtok, 18 október 2018
Zverejnené v Blog

Popri smogu, či inverzii ovplyvňujú kvalitu životného prostredia v mestách aj znečistené ulice, rastúci hluk, nedostatok stromov, krovín či mestskej zelene.

To všetko vplýva na ľudskú psychiku a zdravie človeka. Preto je dôležitá výsadba zelene, stromov v parkoch, popri cestách, a vlastne všade kde je to možné a kde sú na to vhodné priestory. Rastliny majú pozitívny vplyv na človeka, ovplyvňujú jeho estetické cítenie a ozdravujú mestskú klímu. Produkujú kyslík, čím pozitívne ovplyvňujú ovzdušie v meste.

Mestá a obce na úseku životného prostredia zabezpečujú okrem iného aj ochranu životného prostredia, verejnoprospešné služby, nakladanie s komunálnym a stavebným odpadom, udržiavanie čistoty, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp, vodnú správu, správu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ako aj ochranu prírody, krajiny a ovzdušia.

Aby Nitra bola zelená a čistá, budem podporovať kvalitnú údržbu verejnej zelene a výsadbu stromových alejí, či kvalitné čistenie verejných komunikácií a priestranstiev, chodníkov a mestských parkov. Ale aj postih tých, čo mesto znečisťujú.

Autor Tibor Ujlacký kandiduje za poslanca vo volebnom obvode 2 - Staré mesto s číslom 31.

ThDr. Tibor Ujlacký PhD., teológ, Rytier rádu sv. Silvestra pápeža, ženatý, 49 rokov
Profesionálne som pôsobil na ústrednom orgáne štátnej správy v prostredí ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v oblasti humanizácie a duchovnej obnovy života ich zložiek a personálu. Venujem sa aj žurnalistike a médiám. Som členom Syndikátu slovenských novinárov. Profesionálne pôsobím na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti kultúry a budovania kultúrnych a pútnických ciest v rámci Nitry a nitrianskeho regiónu. Som praktizujúci kresťan a celý život sa venujem aj službe v Katolíckej cirkvi a na verejnosti v záujme presadzovania kresťanských hodnôt, náboženských práv veriacich v spoločnosti, ale aj obnove a prehlbovaniu duchovného života občanov hlásiacich sa ku kresťanským cirkvám a náboženským spoločnostiam. Aktívne preto dlhé roky prispievam k organizácii cirkevných, kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta Nitra, na Slovensku, či v zahraničí.

 42277528 293691564555924 4431600917334196224 o